Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

«Orgelsaken» innen Melhus kirkelige fellesråd, som begynte som en flott orgelsak,

har siden vinteren 2012 vært en tragedie på mange plan.

Her vil nye – og gamle – opplysninger og dokumenter i saken legges ut.

Når noe av teksten nedenfor har rød farge, kan du «klikke» på teksten

og et dokument el.a. skal komme i eget «vindu».

NB: Det finnes ingen klageinstans over et kirkelig fellesråd, jfr. Kirkelovens § 38

Kirkeledelsen kan gjøre hva de vil. Det nytter ikke å klage.

Slik er det innen Den norske kirke.

 

Siste del av året 2011 – alt var godt og vel

 Alt var greit og vel i orgelsaken i Melhus. Et langt, grundig og interessant komitéarbeid var fullført og man gledet seg. (Se liste over vedtakene i orgelsaken i fellesrådet fra 12.06.2008 til 9.2.2012.)  Orgelsaken var finansiert med kommunal bevilgning på 5,7 millioner samt penger som kirken selv skulle samle inn. Over 1.400 piper (22 «stemmer») m.m. var hentet fra et orgel i en nedlagt kirke i Aberdeen i Skottland, pipene var kjøpt for 10 pund. I Melhus kirke lå alt til rette for at man snart skulle få et stort nytt engelsk-romantisk orgel i Melhus kirke, med gjenbruk av de 22 stemmene fra Aberdeen, det beste fra det gamle orglet som står i Melhus kirke, samt noe nytt.

Det var et skår i gleden: det var blitt en diskusjon om orgelkomitéens innstilling fra 2010 om at benkene må tilbake i kirken. Noen av menneskene i menigheten, som i 1988 fikk benkene ut, ønsket naturlig nok ikke benkene tilbake. 

21. desember ble orgelsaken lyst ut på «Doffin», som er den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser. 

 

Vinteren 2012

Anbud, benker, og så plutselig full stans i saken – ved kirkevergen.

Kort før fristen for å levere anbud gikk ut, bestemte fellesrådet å ta opp benkesaken. Kantor Bjørn Vevang ble intervjuet i Trønderbladet 9. februar 2012. Han fryktet orgelbyggerne ville trekke seg hvis orglet skulle bygges i kirke med stoler. De akustiske forhold er svært forskjellige om det er stoler eller benker i kirken. (Dette med akustikk er viktig: Kor fra byen, som før 1988 gjorde plateopptak i kirken, sluttet med det, da benkene forsvant og stolene kom inn.)

Det ble bestemt å spørre menigheten til råds, og saken ble tatt opp på menighetens årsmøte den 11. mars.  Det ble stort engasjement. Man diskuterte og hadde avstemming om det skulle være både benker og stoler i kirken, eller bare stoler. Benkeforkjempere vant en stor seier (60 mot 26 stemmer).

Det overbevisende flertallet for å få benker tilbake i kirken, ble fulgt opp med støttende vedtak i menighetsråd og Melhus kirkelige fellesråd. (Det er skrevet til kirkekontoret og bedt om å få hele referatet, så det kan legges ut, ikke bare avskrift.) Etter dette skjedde det ikke mer, når det gjelder benkene, og det fikk Olav Solem i mai 2013 til å skrive et åpent brev, det stod i Trønderbladet 7. mai 2013. 

Blant orgelfirmaene som meldte seg innen fristen, og som kom for å se på kirken og forholdene, var Harrison & Harrison i England. De leverte et svært godt tilbud som ivaretok prosjektets idé om et engelsk-romantisk orgel fullt ut.

Men så stanset plutselig kirkevergen orgelsaken. Uten å snakke med noen i orgelkomitéen, uten vedtak i fellesråd eller menighetsråd. Han påstod at det manglet en million kroner, men det manglet ikke penger, viste det seg senere. (Det har kirkevergen innrømmet selv, se februar 2013.) Men kirkevergen hadde satt opp et nytt budsjett som fikk det til å se ut som om det manglet penger. Han hadde stanset saken, og orgelkomitéen var fullstendig i villrede om hva man nå skulle gjøre.

Det var blitt dårlig forhold mellom kantor og kirkevergen, og kantor Bjørn Vevang ble langtidssykemeldt. 

 

Våren-sommeren 2012

Reparere eller nytt, kirkevergen vil ikke ta imot pengehjelp.

Det var fortvilelse i orgelkomitéen. Det ble diskutert frem og tilbake hva man skal gjøre.

Faglig leder av saken, Espen Selbæk sa klart fra til kirkevergen hva han mente om at kirkevergen hadde stanset orgelsaken. Dette ble ikke tatt nådig opp av kirkevergen. Fra da av var Selbæk uønsket i Melhus, som organistvikar og som orgelreparatør. 

Det kom på tale at man – i stedet for å bygge nytt orgel – kunne ta en stor reparasjon og utvidelse av det gamle orgelet, siden man har for lite penger. (Dette var før kirkevergens påstand om manglende penger var tilbakevist.) På bakgrunn av dette trakk Espen Selbæk seg som leder av orgelkomitéen. Årsaken var at hvis det ikke skulle bli nybygging, men reparasjon m.m. av Melhus kirkes orgel (med tillegg av stemmene fra Aberdeen), da kunne Selbæks orgelverksted være aktuell til å gi tilbud på oppdraget.  Men så ble det klart at det likevel skal bygges et nytt orgel. Da ønsket Espen Selbæk å fortsette sitt (gratis) engasjement i komitéen.

Herborg Hongset hadde et møte i løpet av sommeren med kirkevergen. Hun sa at hun kunne hjelpe til å skaffe den millionen som manglet. Men det var kirkevergen overhodet ikke interessert i. 

 

September - oktober 2012

Kirkevergen ville ha inn Erling With Aasgård; kantor Bjørn Vevang fikk ikke snakke med fellesrådet.

Kirkevergen ville ikke ha Selbæk med i det videre arbeidet, uten at kirkevergen kunne gi en skikkelig begrunnelse for dette. Selbæk klaget til fellesrådet, men rådet fulgte kirkevergen (slik rådet nesten alltid gjør). Se dokumentene i saken på www.melhusorgelet.no 

 Kirkevergen ville ha kantor Erling With Aasgård som ny faglig leder i orgelarbeidet (E. W. Aasgård arbeider i Trondheim). Dette ser man bl.a. i sakspapirer til fellesrådet: Her er utdraget fra sakspapirene og her er hele saksfremlegget til møtet 18. oktober. Fellesrådet fulgte riktignok ikke kirkevergens innstilling fullt ut denne gang, men vedtok å engasjere en konsulent fra konsulentforeningen. E. W. Aasgård er ikke medlem der.

Men kan merke seg at året etter (høsten 2013) fikk kirkevergen inn Erling With Aasgård i den nye orgelkomitéen.

Kantor Bjørn Vevang hadde en samtale med fellesrådsleder Sigve Tjora om arbeidsforholdene. Det ble avtalt at Vevang skulle få komme til fellesrådets møte den 18. oktober for å snakke med rådet om vanskelighetene. Men da Vevang møtte opp, ble det hele stanset av nestleder Sigmund Gråbak, og kantor Vevang fikk aldri snakke med rådsmedlemmene – dvs Vevangs egen arbeidsgiver. 

November - desember 2012

En aksjonsgruppe kom i gang med møte og brev; orgelkomitémedlemmer og fellesrådsleder trakk seg;

kantor Bjørn Vevang skrev begrunnet forslag til rådet, men de behandlet ikke henvendelsen. 

 Fire personer kom etter oktobermøtet i fellesrådet sammen for å se hva man kan gjøre for å få kantor Vevang tilbake i arbeid og berge orgelsaken under den samme ledelsen som før. De fire var Inger Kregnes, Nils P.S. Aune, Kristine Kaasa Moe og Olav Solem. De skrev sitt første brev til fellesrådet  6. november og mottok et avvisende svar. Tirsdag den 13. november arrangerte gruppen et åpent møte om saken. Det var møtt opp mange, men ingen rådsmedlemmer.

 Den gamle orgelkomitéens medlemmer trakk seg, en etter en.

Sigve Tjora trakk seg fra ledervervet i fellesrådet, og Knut Berg ble valgt til ny leder på møte i fellesrådet 6. november (fullt referat fra møtet, se her). (Det gikk ikke mange månedene før også Knut Berg trakk seg som fellesrådsleder.)

De fire personene, som senere ble kalt Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus, var i full gang, med Kregnes, Aune, Moe og Solem. To til ble med:  Herborg Hongset og Steinar Nyland. Gruppens mål var å få kantor Vevang tilbake i arbeid og orgelsaken tilbake med den samme faglige ledelse som før (Selbæk og Vevang), en ledelse som hadde gjort en formidabel jobb. Gruppen skrev flere brev, bl.a. 4. desember og stilte fellesrådet spørsmål om den faglige ledelse.

  Kantor Vevang sendte et brev til fellesrådets møte den 29. november. Her foreslo han en ny orgelkomité og videre arbeidsplan. Brevet ble på fellesmøtet meget positivt omtalt av tidligere leder Sigve Tjora, men resten av fellesrådets medlemmer overhørte Tjoras ord og intet ble forøvrig sagt om brevet. Fellersrådets referat fra møtet er her.

Dette førte til et nytt brev til fellesrådet fra aksjonsgruppen, det stod å lese i Trønderbladet 8. desember.

Fellesrådet vedtok på møtet 29. november et svar på gruppens brev av 6. november. Gruppen svarte tilbake den 12.12.2012 om rådets avvisning av kantor Vevang, om feil i rådets brev, om rådets kritikk av gruppen m.m.. Dette brevet kom i Trønderbladet den 18. desember, der også fellesrådets brev som svar på 6.11. stod på samme side.

  

Julaften 2012

Kirkevergen sendte – uten å ha myndighet til det – varsel om oppsigelse til kantor Bjørn Vevang.

Kantor Vevang mottok melding om rekommandert sending fra arbeidsgiver på julaften. Han fryktet for hva det skulle inneholde. 3. juledag hentet han brevet: det var varsel om oppsigelse. (Se fra oppsigelsen på side fire i flyveblad.) Kirkevergen hadde ikke myndighet til å sende forhåndsvarsel om oppsigelse, men det ble ikke gjort noe overfor kirkevergen fra hans og kantor Vevangs felles arbeidsgiver: Melhus kirkelige fellesråd. 

Januar 2013

Aksjonsgruppen hadde møte med fellerådet og et nytt åpent møte; varsel om oppsigelse ble trukket.

Aksjonsgruppen hadde møte den 10. januar med noen fra fellesrådet og menighetsrådet. Her er Herborg Hongsets innledningen til møtet. Samtalen førte ikke til noen bedring av forholdene. Fellesrådsleder Berg sa intet under møtet, og trakk seg som leder i rådet ikke lenge etter. Det var helt tydelig at rådsmedlemmene følger kirkevergen og at de ikke stiller spørsmål ved kirkevergens håndtering.

Aksjonsgruppen skrev etter møtet et åpent brev om manglende kontakt og en ny ledelse av orgelsaken, se avisen Gaula 30. januar.

Den 31. januar 2013 hadde fellesrådet møte der de trakk varsel om oppsigelse, men vedtok at det skulle sendes en advarsel til kantor Vevang. Alle punktene i varsel om oppsigelse var gjort til intet i møte mellom partene. Men fellesrådet gjorde fortsatt ingen ting for å høre Vevangs side av saken, de lyttet som alltid, før og etter, bare til Vevangs motpart, nemlig kirkeverge Kurt Rylandsholm.

Samme kveld (den 31. januar) arrangerte aksjonsgruppen et åpent møte om saken. Her er den alvorlige og innholdsrike powerpointpresentasjon fra møtet 

Februar – april  2013

Forsøk på samtaler; nytt åpent møte, nå arrangert ved fellesrådet; avisskriverier og sogneprestens refselse, m.m.

Aksjonsgruppen og enkeltpersoner skrev åpne brev og forsøkte med samtaler med prosten og andre. Det førte ikke frem. Det er skrevet referat/notat etter samtalene med prosten.

Det var åpent møte 25. feburar på rådhuset arrangert av Melhus kirkelige fellesråd. Ordføreren oppfordret fellesrådet (se avisartikkelen, neste lenke) til å se på alternativt budsjett i saken, et budsjett som ble lagt frem av Espen Selbæk og som viste at det er nok penger. Trønderbladet hadde stor artikkel om møtet etterpå, der det også står om at kirkevergen innrømmet at han tok feil da han sa det manglet en million. Dette bestyrket mistanken om at det slett ikke var manglende penger, men annen grunn for at kirkevergen stanset orgelsaken. Aksjonsgruppen delte ut flyveblad. (NB: flyvebladet ble offentliggjort av kirkevergen i sakspapirer til fellesrådets møte 13. juni.)

Så og si hele fellesrådet var tilstede på møtet i rådhuset den 25. februar. Men ingen av dem – bortsett fra fung. leder/nestleder Gråbak – sa noe som helst. Etter møtet stod flere mennesker utenfor inngangsdøren til rådhuset (kommunestyresalen). En person spurte fellesrådsmedlem, sogneprest John Olav Hodne (og flere hørte på): Hvorfor tok ingen i fellesrådet ordet i møtet?  Hodne svarte straks: Vi fikk ikke lov til å ta ordet i møtet. (Det var ingen av aksjonsgruppens seks medlemmer som stod ved inngangsdøren og hørte dette.) Sogneprest Hodnes svar var for de tilstedeværende så overraskende og spesielt, at uttalelsen raskt ble kjent. Det er all grunn til å tro at dette var bakgrunnen for at Trønderbladet den 2. mars hadde et stort oppslag der sogneprest Hodne refset aksjonsgruppen (beklager dårlig kopi). Aksjonsgruppen svarte, og bad Hodne dokumentere det han sa i avisen. Da kom det innlegg fra Hodne, der han ikke gav dokumentasjon på sine angrep, men istedet på nytt gikk imot mot aksjonsgruppen og det han i overskriften kalte gruppens arbeidsmetoder. Aksjonsgruppen svarte, men Trønderbladet ville ikke ta gruppens svar inn i avisen. Det refuserte innlegget kan leses her

Medlem i den første orgelkomitéen, Aud Lunde Solem, skrev et innlegg i Trønderbladet 5. mars, der hun bl.a. ber fellesrådet lytte til det som ordføreren sa under det åpne møtet (om å se på Espen Selbæks budsjett for orgelsaken.) 

Det kom også innlegg i avisen av kateket Sonja Bruholt og kort etter var det menighetens årsmøte på Bedehuset, der årsmøtet vedtok at det hadde tillit til fellesrådet.

Det ble skrevet åpent brev om den meget kritikkverdige postjournalføringen i kirkeledelsen i Melhus gjennom flere år. Heller ikke dette brevet ble besvart. Men det ble stilt spørsmål om saken på et fellesrådsmøte av et rådsmedlem. 

  

Mai - august 2013

Fellesrådet engasjerte konsulent og ber Vevang kommentere konsulentens uttalelse,

men kirkevergen (og rådet) overser Vevang kommentarer.

Menighetsrådet ville ikke ha forslag på navn for menighetsrådsvalg;

klage over kirkeverge og fellesråd ble ikke behandlet.

Fellesrådet engasjerte Bjørn Andor Drage (Bodø) til orgelkonsulent. Han ønsker en komité (slik Vevang hadde bedt om) og Drage ville at en person fra Aksjonsgruppen skulle med der. Den naturlige var Herborg Hongset, som under den første orgelkomitéen (frem til saken ble stanset i 2012) hadde fått inn svært mye penger til orgelsaken.

Trønderbladet skrev artikkel den 25. juni om saken, og fra fungerende fellesrådsleder Sigmund Gråbak blir det sagt at det skal bli et orgel til 6,7 millioner kroner (sannsynligvis medregnet akustiske tiltak). Gråbak sa at kantor Vevang og menighetsrådet var invitert til høring i saken.

Trønderbladet skrev 13. august om forslaget fra Drage og kommentarer og forslag fra Bjørn Vevang. Det var, som skrevet foran, fellesrådet som hadde bedt Vevang om uttalelse, men til fellesrådet kom aldri Vevangs kommentarer til Drages forslag. Kirkevergen la bare frem konsulent Drages  (se i sakspapir til møtet 13.6.2013) og ikke kantor Vevangs uttalelse frem for rådet.

Menighetsrådsvalg for høsten var under forberedelse. Inger Kregnes foreslo to navn til for menighetsrådsvalget, Olav Solem og Nils Aune. Men menighetsrådet ville ikke ta imot forslaget, de hadde 8 navn på listen og det skulle velges 8, så de hadde nok, mente de.

Bygdekvinnelaget oppfordret til boikott av valget. 

Aksjonsgruppen sendte 3. juni en stor klage over kirkeverge og fellesråd. Klagen førte ikke til noe som helst. Det er ingen klageinstans over vedtak i fellesrådet (jfr. Kirkeloven § 38). (Se februar 2015, da ble det fra flere sendt brev til departementet om dette.) Aksjonsgruppen skrev et innlegg i avisen om dette med ankemulighet, og at et fellesråd kan bryte lovverket uten at noen griper inn, og uten at klager når frem.

I Gaula den 14. august stod det artikkel om at menighetsrådet avviste forslag på flere navn på stemmeseddelen for menighetsrådesvalget og det stod liste over de 8 som stod på valg i Melhus, til 8 plasser.

Den 28. august stod det to åpne brev i avisen Gaula, både fra Melhus Bygdekvinnelag og fra Aksjonsgruppen, begge angående valget som ikke var noe valg.  

Høsten 2013

Menighetsrådsvalg uten valgmuligheter, en ny orgelkomité kom igang.

Fortsatt avisskriving om menighetsrådsvalget, Inger Kregnes skrev om saken og det gjorde Terje Moxness også. Det ble rekordlav deltagelse på valget i september.

Aksjonsgruppen skrev et grundig brev av 23. september 2013 til fellesrådet angående bl.a. budsjett for orgelsaken og finansieringen. Brevet ble oversett.

Det var mange e-poster og telefonsamtaler bl.a. i september om å få i gang en orgelkomité. Kirkevergen ønsket ingen komité, men omsider, i andre halvdel av november, ble det en orgelkomité, ledet av kirkevergen. Herborg Hongset ønsket at komitéen skulle være under fellesrådet, men kirkevergen ville ikke det. Gruppen bestod av kirkeverge Kurt Rylandsholm, konsulent Bjørn Andor Drage, kantor Erling With Aasgård, Erik Tofte (menighetsrådsmedlem og medlem i den første orgelkomitéen), Herborg Hongset og Melhus kirkes kantor Bjørn Vevang.  

 

Vinteren 2013 - 2014

Den nye orgelkomitéen var i gang, men utlysningsteksten var ikke slik Vevang var med og godtok den

Den nye orgelkomitéen forberedte ny utlysning av saken. De ble enige om utlysningstekst, men teksten ble endret, sannsynligvis av kirkevergen og konsulent Drage, etter at kantor Bjørn Vevang var enig i teksten. Vevang er senere – så sent som i brev fra fellesrådsleder Buklev 17. februar 2015 – gjort medansvarlig for utlysningsteksten, men det er altså ikke rett, for den teksten som ble lagt ut på Doffin (nettsted for utlysning av offentlige anbud) var ikke den samme som Vevang godkjente.

 

April 2014

Fire orgelbyggere ble med i den nye konkurransen om nytt orgel til Melhus kirke

to år etter at kirkevergen stanset den flotte saken man hadde i 2011-2012.

Orgelbyggerne Harrison & Harrison LTD (England), Ålem Orgelverkstad AB (Sverige), Orgelbau Kuhn AG (Sveits) og Ryde & Berg Orgelbyggeri AS (Norge) leverte anbud på nytt orgel i Melhus kirke. 

Her er sakspapirene i orgelsaken med konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon

 

Mai – august 2014

Hvem vant konkurransen? Konsulent Drage og kantor Vevang var uenige.

Fellesrådet fattet vedtak på så dårlig grunnlag at saken måtte opp på nytt. Det ble klager på fellesrådsvedtakene.

I begynnelsen av mai leverte konsulent Bjørn Andor Drage et notat der Ålem var vinner av konkurransen. Men senere ble det klart at han gikk inn for orgelbygger Kuhn. Vevang og Hongset mente at Ålem har vunnet anbudskonkurransen. Kuhn ville i sitt tilbud bare bruke 1/3 av stemmene (pipene) fra Aberdeen, mens andre orgelbyggere ville bruke alle stemmene. Det var nettopp bruken av alle Aberdeen-pipene, sammen med deler av det gamle orglet i Melhus, og noe nytt, som var det spesielle ved hele orgelprosjektet.

 Det ble uenighet i orgelkomitéen, og kirkevergen oppløste komitéen på sparket, under møtet den 6. juni, uten å konferere med arbeidsutvalget eller fellesrådet. 

Her kan du lese konsulent Drages innstilling datert 5. juni, til fellesrådsmøtet 12. juni. Hongset og Vevang (dette er ett av flere dokumenter) skrev også til fellesrådet etter avtale med fellesrådsleder. Hongset og Vevang fryktet klager fra tilbydere, hvis Kuhn skulle bli valgt. Det viste seg – slik kantor Vevang og Herborg Hongset hadde varslet om – at Drages innstilling ikke var tilstrekkelig for å følge gjeldende lovverk. Les om det alt sammen i innlegg i avisene, ved Herborg Hongset. Merk at det aldri noen kommentar eller protest fra kirkelig hold, eller fra Drage, på det som Hongset skrev.

I lederen i avisen Gaula skrev redaktøren den 18. juni 2014 bl.a.: «Det råder imidlertid forundring over at kantorens vurderinger i saken helt er lagt til side. Det ville ha tjent orgelsaken om Kirkelig fellesråd hadde vist mer åpenhet i saken, som ei hel menighet er interessert i».

Aksjonsgruppa for orgelsaka i Melhus kirke skrev brev som stod i Trønderbladet den 26. juni. Det bad om granskning av lovlighet i det som har foregått i fellesrådet. Men intet skjer. – Det er ikke noe kontroll over fellesråd, og flere rådsmedlemmer tror visst at bare de fatter et vedtak, så er alt i orden. I flere samtaler er det kommet frem at rådsmedlemmer ikke skjønner at grunnlaget for vedtaket må være i orden.

Herborg Hongsets artikkel om saken kom både i Trønderbladet og i avisen Gaula – Den uendelige historie om nytt orgel i Melhuskirka. I Gaula stod det også mer om orgelsaken på samme avisside, bl.a. pressemelding etter at fellesrådet måtte bøye seg for det faktum at saken ikke var rett behandlet i juni-møtet.

  

Fellesrådet måtte altså ta saken om valg av orgelbygger opp på nytt, i et ekstra fellesrådsmøte den 10. juli, fordi orgelkonsulent Drages arbeid og kirkevergens innstilling ikke fulgte regelverkets krav, og vedtaket dermed ikke var fattet på rett grunnlag. Her er de nye sakspapirer. På møtet støttet fellesrådet fortsatt Drage og kirkevergen, slik fellesrådet pleier å følge det som kirkevergen innstiller til. 

Det kom krav om å få se Drages vekting, men den ville han holde hemmelig. Det er imidlertid ikke etter loven. Først i januar 2015, etter en rekke muntlige og skriftlige klager over at vektingsdokumentet ikke var gjort åpent kjent, ble kirkeledelsen til slutt, etter eksternt råd, nødt til å offentliggjøre Drages dokument, se januar 2015 nedenfor. 

Orgelbyggerne Ryde, Norge og Ålem Sverige klaget over fellesrådsvedtakene både i juni og juli. Hverken fellesrådet, kirkevergen eller konsulenten gav orgelbyggerne skikkelig svar på klagene. 

Vevang fikk varsel om oppsigelse, for annen gang, datert 27. august 2014.

 

September – oktober 2014

Selv om kirkeledelsen har fattet vedtak, og selv om de ikke bryr seg om klagene, ble ikke kontrakt underskrevet.

Et uavhengig vektingsdokument utenfor kirkeledelsen ble utarbeidet.

Man kan undres over hvorfor det ikke ble skrevet kontrakt med orgelbygger Kuhn høsten 2014. Kirkeledelsen svarte ikke på klager, ingen hadde makt til å hindre dem i å skrive kontrakt. Hvorfor ble det ikke skrevet kontrakt? Det er et viktig spørsmål.

Tross mange henvendelser, ble Bjørn Andor Drages vektingsdokument ikke offentliggjort. Kantor Bjørn Vevang hadde, meget raskt, utarbeidet et vektingsdokument til møtet den 6. juni, som kom til en annen konklusjon enn Drage. Nå ville Herborg Hongset, Aud Lunde Solem og Helge Bjørn Bæverfjord se om de kunne finne ut hvilken orgelbygger som har vunnet prosjektet i Melhus kirke. Kirkevergen påstod at tilbudene fra de fire orgelbyggerne var hemmelige. Men da man kontaktet hver og en av orgelbyggerne, sa alle at det var intet hemmelig i deres dokumenter, det var helt i orden at flere kunne se på dem.

Hongset, Bæverfjord og Solem utarbeidet da et grundig vektingsdokument som viser at Ålem er klar vinner av konkurransen. Forhandlingsprotokollen var ikke lagt frem, så den kunne de ikke bruke i sitt arbeid. Forhandlingene skal være rettferdige, og det skal være åpent hva som har foregått. Men det har det ikke vært i saken i Melhus under kirkevergens og konsulentens (og fellesrådets) ledelse.

17. september 2014 hadde avisen Gaula en artikkel om vektingsdokumentet

Kirkeledelsen nektet fortsatt å legge frem sitt vektingsdokument, men konsulent Drage kom med en reaksjon på på Hongsets, Bæverfjords og Lunde Solems vektingsdokument, og han fikk svar tilbake fra de tre. 

Den 7. oktober 2014 skrev Kristine Kaasa Moe et åpent brev i Trønderbladet til fellesrådet om lov om offentlige anskaffelser og åpenhet om vektingsdokumentet – og med spørsmål om alle orgelbyggerne fikk de samme muligheter under forhandlingene. Brevet som kan leses her, forble (som så mange andre brev til kirkeledelsen) ubesvart.

Det har tydeligvis foregått overvåkning av Prestegårdslåna. Noen – fra eller for kirkeledelsen – har notert hvilke biler som stod utenfor Prestegårdslåna bestemte datoer i både juni, juli og august. Dette kan dokumenteres. Det ble skrevet om saken til kirkeledelsen fra Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Brevet ble avvist av fellesrådsleder og nytt brev fra Stiftelsen til fellesrådsleder er ikke besvart.

Den 14. oktober mottok K. K. Moe et anonymt skriv som forteller og forklarer mye av hvorfor denne saken er blitt slik den er blitt.

 Den 28. oktober 2014 skrev Melhus Bygdekvinnelag  åpent brev om kirkens uakseptable framferd.

 

November – desember 2014

Stadig flere protester mot kirkeledelsen; Melhus kirkelige fellesråd sa opp kantor Bjørn Vevang.

Melhus Bygdekvinnelag arrangerte åpent møte, kirkevergen frarådet ansatte og rådsmedlemmer mot å møte opp.  

Den 1. november i Trønderbladet skrev Kristine Kaasa Moe et brev – som forble ubesvart – om at konsulent Bjørn Andor Drage har skrevet til det svenske orgelbyggerfirmaet Ålem at orgelbygger Kuhn skal bruke alle pipene (22 stemmer) fra Aberdeen, mens tilbudet Kuhn gav på orglet, bare hadde med 7 stemmer. Dette viste, slik Drages kommentar til vektingsdokumentet også viste, at de fire orgelbyggerne ikke fikk de samme muligheter til å endre sine tilbud, under forhandlingene, men at orgelbygger Kuhn synes å ha blitt gitt fordeler fremfor de andre.

12. november 2014  stod det to åpne brev i avisen Gaula, ett fra korsangere til støtte for Bjørn Vevang, og oktober-brevet fra Melhus Bygdekvinnelag, denne høsten. Her er korsangerbrevet i sin helhet, Trønderbladet fjernet noe i det.

 

Den 19. november 2014 sendte Melhus Bygdekvinnelag et nytt brev til kirkeledelsen, der de bl.a. skrev om ytringsfrihet, kantoren og benkesaken.

 

28. november 2014 mottok kantor Bjørn Vevang oppsigelse fra Melhus kirkelige fellesråd, kort før han skulle begynne arbeidet i direkteoverføringen fra den store salmemaraton i Vår Frue kirke, med bl.a. ni timers arbeid ved orglet.

Melhus Bygdekvinnelag arrangerte den 10. desember et åpent møte i Melhus rådhus, om forholdene innen kirken. De inviterte fellesrådsleder og deretter nestleder til å innlede på møtet, men begge sa nei til invitasjonen. Ansatte i kirken og rådsmedlemmer ble av kirkevergen frarådet fra å gå på møtet. Det kom veldig mange til møtet, kommunestyresalen var full. Dette skrev avisen Gaula etter møtet.

13. desember 2014 stod det artikkel i Trønderbladet etter møtet på Rådhuset. Samme dag hadde prost Flø et innlegg i avisen, og tre dager etter, den 16. desember kom kommentar fra Herborg Hongset

23. desember 2014 skrev Herborg Hongset til fellesrådsleder Asbjørn Buklev angående vektingsdokumentet og samme dag stod det innlegg i avisen Gaula fra Melhus kirkelige fellesråd og svar fra Bæverfjord, Hongset og Moe  (dette stod også i Trønderbladet).

Januar (- februar) 2015

Kirkeledelsen måtte til slutt offentliggjøre vektingsdokumentet; nye åpne brev;

Kirkeledelsen annonserte stort offentlig møte og kontraktunderskriving i kirken 21. januar,

men orgelpipene fra Aberdeen var borte. Saken ble straks kjent over hele landet.

Dagen etter ble pipene funnet – over kirkerommets himling. Men kontrakt ble likevel ikke underskrevet.

Fellesrådet måtte omsider offentliggjøre vektingsdokumentet, fikk de vite av sin (juridiske) rådgiver, og det ble lagt ut på kirkens nettside den 7. januar.  (Det ene dokumentet er ikke det samme som kirkevergen viste Nyland, Kregnes og Moe den 12. desember 2014.) Den 10. januar stod det artikkel om dette i Trønderbladet.

Det kom melding om at det skal bli et åpent informasjonsmøte i kirken 21. januar der Kuhn og Drage skal delta og noe senere kom det pressemelding fra fellesrådet om samme (men fellesrådet har ikke hatt møte siden 27. november). 

 

12. januar skrev Helge Bjørn Bæverfjord og Herborg Hongset brev til fellesrådet angående vektingsdokumentet fra orgelkonsulenten. Det stod i Gaula onsdag 14. januar.

Den 17. januar hadde Kregnes, Moe og Nyland et meget alvorlig brev i Trønderbladet. Det samme brevet stod i avisen Gaula 21. januar og det handler om at konsulent Drage har sagt at alle pipene fra Aberdeen skal brukes i Kuhns orgel. Brevet ble sendt alle medlemmer i menighetsråd og fellesråd. Brevet er ubesvart. Brevet som er datert 15. januar kan leses her

Den 21. januar stod det i avisen Gaula et tredje brev fra Melhus Bygdekvinnelag til kirkeledelsen. Trønderbladet ville ikke ta det inn. Melhus Bygdekvinnelag sendte kopi til kommune, biskop og Kirkerådet. De skrev om invitasjonen (møtet 10. desember), som kirken ikke tok imot, om manglende demokrati, om kontroll av kirken fra allmennheten, om underskriftslister de overleverer m.m. Brevet (som kan leses her) er datert 19. januar. 

Den 21. januar strømmet mennesker til kirken for det åpne møtet annonsert av kirkeledelsen. Mellom 50 og 100 mennesker ble sluppet inn i kirken der det klokken syv ble fortalt at det hadde vært et stort tyveri: 70 % av pipene fra Aberdeen var stjålet, fortalte fellesrådsleder Asbjørn Buklev. Folk måtte dra hjem, det blir ingen orgelsak, ingen spørsmål, orgelsaken må lyses ut på nytt. – Så spurte noen om politiet var varslet, de varsles i dette øyeblikk, svarte Buklev. Men hvorfor var ikke det allerede gjort? Hvorfor ventet man og slapp inn masse mennesker i en kirke der det hadde vært grovt tyveri? Det var et svært underlig møte, mange reagerte meget sterkt på at kirkeledelsen ventet i mellom en og to timer før de tilkalte politiet.

Saken ble raskt omtalt i nettaviser langt ut over Melhus' grenser, i aviser og i fjernsyn. 

Dagen etter, den 22. januar – oppdaget kirketjeneren en del fra en pipe i Aberdeen-orglet, og han gikk opp i tårnet. Der fant han orgelpiper gjemt bort, over kirkerommets tak (himling). Men hvorfor hadde ikke politiet undersøkt i hele kirken, kvelden i forveien?

Det står mye man kan undres seg over i denne saken, for å si det mildt. 

Her er Trønderbladet lørdagen den 24. januar.

Fellesrådsleder Asbjørn Buklev uttalte seg svært misvisende i Adresseavisens nettutgave den 22. og papirutgave den 23. januar. Les her pressemelding fra Aksjonsgruppen. 

Adresseavisen hadde flere artikler, både på nettavis og papiravis, bl.a. intervju med Nils P. S. Aune lørdag 24. januar.

Det blir for meget å sette inn alle artikler og henvisninger i saken på denne nettsiden. Men interesserte kan søke på en rekke avisers nettside med søkeordene Melhus og orgel, da vil man nok finne mye. Den 28. januar 2015 stod det artikler om saken i avisen Gaula. Pipene, som var funnet i kirken, ble båret tilbake, se også Gaula den 28. januar.

Den samme dag stod det åpent brev fra Melhus Bygdekvinnelag om pengebruken i orgelsaken i Gaula og i Trønderbladet. Fellesrådsleder «svarte» uten å svare, den 4. februar.

Pipene som heldigvis var gjenfunnet, skulle telles opp. Den som har mest kunnskap om Aberdeen-pipene er Espen Selbæk, som valgte dem ut, plukket dem ned og bragte dem til Norge sammen med kantor Bjørn Vevang og håndverker Nils P. S. Aune. Men kirkevergen sa til avisen at fellesrådet ikke ville bruke Selbæk. (Fellesrådet har ikke hatt møte siden 27. november.) Selbæk tilbød seg å gjøre jobben gratis, men kirkevergen brukte istedet Erling With Aasgård og orgelbygger Torkildsen fra Åsen, Nord-Trøndelag. Se Trønderbladet 31. januar. Det står mere i artikkelen. Den 5. februar stod det artikkel bl.a. om at pipene ikke er skadet.

(Januar - ) februar  2015

Politiet undersøker og har vitneavhør; det skrives flere brev, bl.a. klage/rapport over konsulent Drage;

kantor Vevang stevner fellesrådet. 

Politiet oppfordret sterkt de som flyttet pipene til å melde seg, se Trønderbladet 29. januar. Den 4. februar skrev Gaula at politiet vil til bunns i saken og fortsetter granskningen og 7. februar skrev Trønderbladet om det samme. 

Seks personer skrev en rapport/klage 10. februar til Norsk orgelkonsulentforening over konsulent Bjørn Andor Drage. Brevet kan du lese her. Lederen i konsulentforeningen, Bjørn Boysen skrev og spurte i hvilken egenskap man henvendte seg, og fikk dette svar. Deretter svarte orgelkonsulenten dette, der Boysen viser til Kurt Rylandsholm. Til dette skrev de seks i Melhus tilbake den 18. februar bl.a. at «Vi konstaterer at orgelkonsulentforeningen ikke er opptatt av at deres konsulenter opptrer i henhold til foreningens eget regelverk. Dette må være alvorlig for foreningens omdømme.» Denne korrespondanse er sendt i kopi til styret i orgelkonsulentforeningen og noen andre instanser, se en av e-postene med adressene.

Syv personer sendte 11. februar brev til orgelbygger Kuhn, her på norsk – etter uttalelser fra firmaets folk i pressen. Brevet ble besvart den 18. februar. Her er den norske oversettelse; og takk for svaret på tysk den 19. februar og på norsk.

Tre personer (Hongset, Moe og Frisvoll) sendte dette brevet til Buklev med spørsmål man tenkte stille den 21. januar. Fellesrådsleder Buklev svarte, les svaret her. Men svaret var slett ikke tilfredsstillende og derfor fikk Buklev et nytt brev med flere spørsmål, den 18. februar.

Her er siste side i Trønderbladet for 17. februar der det står både om at det ikke er skrevet kontrakt for orgelbygging ennå, og om etterforskningen, at politiet oppfordrer på nytt til anonmyme tips.

Den 19. februar stod det artikkel om at kantoren – som er sagt opp – stevner fellesrådet. Arbeidsgiver avsetter ham pga illojalitet, mens Vevangs advokat sier at kantoren har brukt sin rett til yringsfrihet og at han sa ifra om at han var redd orgelprosessen ikke hadde fulgt de formelle kravene (og det hadde Vevang rett i, se juni-juli 2014).

 

Mars  2015 

En klage over kirkeverge Kurt Rylandsholm er sendt hvert medlem i Melhus kirkelige fellesråd. Les klagen her.

Melhus kirkelige fellesråds møter, med sakspapir og referat for 2014 - hvordan arbeides det? 

Hva gjør Melhus kirkelige fellesråd – rådet på ti personer som er ansvarlige for driften av kirkene i Melhus, arbeidsgivere og ansvarlige for kirker og kirkegårder? Hvis alt går greit og uten klager, så behøver vel kanskje ikke rådet vedta annet enn planer, budsjett, regnskap og rapporter. Men i Melhus har det i flere år vært svært mange klager, mye uro, oppsigelse, en orgelsak som aldri blir noe av. Her kan du se sakspapirer og protokoller for fellesrådsmøtene i 2014, ikke en eneste en av alle henvendelsene med åpne brev, spørsmål og klager, har blitt behandlet i rådet. Det som rådet har greid å behandle ferdig i 2014, er ikke så meget, tross høyt sakstall. Se først en oversikt over møtene, med lenke til sakspapirer og referatene, og så et sammendrag nederst:

Den 7. februar ble det sendt innkalling/saksframlegg til møtet 13. februar 2014, her er møtereferat

Det vedtatte og berammede møte i april ble avlyst.

Den 6. juni er innkalling/saksframlegg datert, for møtet den 12. juni 2014, her er møtereferat.

Det ble ekstra møte 10. juli fordi orgelsaken ikke var behandlet etter loven i juni, her er innkalling/saksframlegg og møtereferat. Men innkallingen må være feil datert: den er datert 3. juli, men den inneholder et dokument datert 8. juli (Drages innstilling) altså må det være sendt ut bare to dager før møtet skulle holdes. 

Det var planlagt et møte i september, der drift- og investeringsbudsjett skulle behandlet, men møtet ble utsatt til oktober.

Den 15. oktober er datoen på innkalling/saksframlegg til møtet dagen etter, den 16. oktober 2014. Møtereferat viser at sentale saker som budsjett og investeringsplan for 2014, som skulle vært behandlet i september, måtte utsettes.

Til sist er det innkalling/saksframlegg til møtet 27. november 2014. Her synes dateringen å være grei, men samme dag som møtet skulle holdes var sakspapirene fortsatt ikke lagt ut på kirkens nettside. Så ble da også saker som skulle vært ferdig behandlet i september, utsatt nok engang, fordi sakene ikke var klare til møtet, viser møtereferat.

Her har vi et fellesråd som avlyser ett møte, utsetter et annet møte, må ta et ekstramøte fordi en behandling ikke var etter loven. Et fellesråd som ikke får vedtatt årsmelding og årsrapport for 2013 i løpet av 2014, og som heller ikke får behandlet investeringsplan og budsjett for 2015.

Men de har vel behandlet en del viktige saker? Siste saksnummer var nr. 36. Men hvilke saker er dette?

To saksnummer er alvorlige nok, de gjelder oppsigelse av Vevang; to ganger var valg av orgelbygger behandlet; to saker var ganske riktig tertialrapport 2014; men fire saksnummere gjelder budsjett og investeringer som ble utsatt både i oktober- og novembermøtet – altså noe som ikke ble behandlet; det samme med saksnummeret som gjelder årsregnskap og årsrapport for 2013, også det ble utsatt og aldri behandlet i 2014. Så er det hele 10 saksnummere som egentlig ikke skulle vært der, for de er ikke egentlige saker, men godkjenning av innkalling og dagsorden og godkjenning og signering (av møtereferat). Dertil har vi fem saksnummere som er eventuelt og to saksnummere som gjelder vedtatte møteplaner (som ikke ble fulgt) og fire saksnummer for referatsaker.

Tilbake står fire vedtakssaker i Melhus kirkelige fellesråd i 2014 (i tillegg til de fire saksnummer på oppsigelse og orgelsak): en høring, øking av stillingsressurs trosopplæring, delegasjonsreglement, og valg av representanter til tre utvalg (samme person valgt til alle tre utvalg).

Ingen av klagene og henvendelsene fra folk i bygda i 2014 har nådd frem og fått svar fra fellesrådet. En høyt ansett og meget dyktig kantor er sagt opp og har levd i uvisshet om sitt arbeid her i tre år. Fellesrådet, som råd, har aldri snakket med ham, bare med hans motpart (kirkevergen).

Her må man kunne si at det er ingen orden, hverken i årsmeldinger, rapporter, budsjetter, personalbehandling eller orgelsak.

 

Mai 2015

 

 

Trønderbladet 30. mai 2015 etter åpent møte

 

 Revidert/lagt til opplysninger 22. april. mars og deretter den 30. mai 2015.

Nye opplysninger og dokumenter blir lagt ut; klikk på rød tekst og dokument kommer frem.

Den/de ansvarlige for tyveriet/flyttingen av orgelpipene, bør være så modig og redelig at vedkommende står frem.